Ostrów Wielkopolski, dnia 20 listopada 2018 r.

 

PO VII WB 261.8.2018


Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim,

ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510

 

zwanym dalej Zamawiającym, ogłasza:

 

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

prowadzone w trybie art. 138n pkt. 1, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) pn.:

„Ochrona osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostek organizacyjnych”.

Zakres i miejsce wykonania umowy na zasadach szczegółowo opisany w  SIWZ – plik do pobrania: 

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2018/Ochrona/Ochrona_2018.pdf

 

1. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert:

  1. Miejsce składania: ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kondygnacja I, bezwzględnie Biuro Podawcze zamawiającego.

               Termin składania – do godz. 800 dnia 27 listopada 2018 r.

  1. Miejsce otwarcia: ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kondygnacja IV, pokój nr 313.

               Termin otwarcia – godz. 815 dnia 27 listopada 2018 r.

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

a) usługi ochrony osób polegające na realizacji działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz mienia polegające na realizacji działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom

przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren

chroniony realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, Prokuratury Rejonowej w Kaliszu, Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie,

b) usługi ochrony osób i mienia prokuratur okręgu ostrowskiego polegające na:

- stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

- reagowaniu grup interwencyjnych.

 

Ochrona osób i mienia będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  (Dz.U.2018.2142) oraz innymi aktami prawnymi wydanymi na jej podstawie

Termin realizacji zamówienia: od 30.11.2018 r. od godziny 12:00 do 31.05.2021 r. do godziny 12:00.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

 

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria i ich znaczenie procentowe w sposób przedstawiony poniżej:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium {%}

1.

Cena

100%

Maksymalna liczba punktów z wyżej wskazanych kryteriów wynosi 100 punktów.

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie całości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.