Ostrów Wielkopolski, dnia 6 grudnia 2018 r.

PO VII WB 261.8.2018

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim: „Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostkach organizacyjnych”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DNIA  6 GRUDNIA 2018 ROKU

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, Krajowy numer identyfikacyjny 56951000000, ul. ul. Krotoszyńska  37, 63400   Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 625 918 415, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 625 928 165.
Adres strony internetowej (url): www.ostrow.po.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Organ ochrony prawa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie koreferatu do pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostkach organizacyjnych"

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

  1. usługi ochrony osób polegające na realizacji działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia,zdrowia i nietykalności osobistej oraz mienia polegające na realizacji działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom
    przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren
    chroniony realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, Prokuratury Rejonowej w Kaliszu, Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie,
  2. usługi ochrony osób i mienia prokuratur okręgu ostrowskiego polegające na:

- stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

- reagowaniu grup interwencyjnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79710000

 

Dodatkowe kody CPV:

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138n pkt. 1, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) III.2)

 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 904 560,00 zł

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

 

    Nazwa wykonawcy: Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych "LEX" Sp. z o.o.
E  mail wykonawcy:

    Adres pocztowy: ul. Poznańska 95

    Kod pocztowy: 62-800
    Miejscowość: Kalisz       
    Kraj/woj.: wielkopolskie

    Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

  tak

  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

  nie

  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

  nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 815.121,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 815.121,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1.094.970,30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Tak