Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim - sprzedaż drzew na pniu.

 

Pliki do pobrania:

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2019/01/Decyzja1.pdf

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2019/01/Decyzja2.pdf

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2019/01/Ogloszenie.pdf

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 6 grudnia 2018 r.

PO VII WB 261.8.2018

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim: „Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostkach organizacyjnych”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DNIA  6 GRUDNIA 2018 ROKU

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, Krajowy numer identyfikacyjny 56951000000, ul. ul. Krotoszyńska  37, 63400   Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 625 918 415, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 625 928 165.
Adres strony internetowej (url): www.ostrow.po.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Organ ochrony prawa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie koreferatu do pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostkach organizacyjnych"

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

  1. usługi ochrony osób polegające na realizacji działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia,zdrowia i nietykalności osobistej oraz mienia polegające na realizacji działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom
    przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren
    chroniony realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, Prokuratury Rejonowej w Kaliszu, Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie,
  2. usługi ochrony osób i mienia prokuratur okręgu ostrowskiego polegające na:

- stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

- reagowaniu grup interwencyjnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79710000

 

Dodatkowe kody CPV:

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138n pkt. 1, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) III.2)

 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 904 560,00 zł

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

 

    Nazwa wykonawcy: Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych "LEX" Sp. z o.o.
E  mail wykonawcy:

    Adres pocztowy: ul. Poznańska 95

    Kod pocztowy: 62-800
    Miejscowość: Kalisz       
    Kraj/woj.: wielkopolskie

    Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

  tak

  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

  nie

  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

  nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 815.121,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 815.121,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1.094.970,30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Tak

 

 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 29 listopada 2018 r.

PO VII WB 261.8.2018

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie art. 138n pkt. 1, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) pn.: „Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostkach organizacyjnych” informuję że wybrano ofertę:

Oferta nr 2

Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych "LEX" Sp. z o.o.,

ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz

Cena oferty: 815.121,00 zł

 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 2 oferty. Żadna oferta nie została odrzucona.

 

  1. Złożone oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty w zł

1.

konsorcjum firm:

SILEZJAN SYSTEM SECURITY

Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o.

52-114 Wrocław, ul. Centralna 24

SILEZJAN EKO Sp. z o.o.

52-114 Wrocław, ul. Centralna 24

 

1.102.350,30

 

Po poprawieniu omyłki rachunkowej:

1.094.970,30

2.

Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych

"LEX" Sp. z o.o., ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz

 

815.121,00

 

 

2.Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium I - waga 100%

Ilość przyznanych punktów

1.

konsorcjum firm:

SILEZJAN SYSTEM SECURITY

Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o.

52-114 Wrocław, ul. Centralna 24

SILEZJAN EKO Sp. z o.o.

52-114 Wrocław, ul. Centralna 24

 

74,45

2.

Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych

"LEX" Sp. z o.o., ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz

 

100,00

 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 27 listopada 2018 r.

Sprawa nr PO VII WB 261.8.2018

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: Zamówienie na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138n pkt. 1, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) pn.: „Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostkach organizacyjnych”

INFORMACJA z otwarcia ofert

Zamawiający Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.), przekazuje informację z otwarcia ofert.

1. Złożone oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty w zł

1.

konsorcjum firm:

SILEZJAN SYSTEM SECURITY

Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o.

52-114 Wrocław, ul. Centralna 24

SILEZJAN EKO Sp. z o.o.

52-114 Wrocław, ul. Centralna 24

 

1.102.350,30

Po poprawieniu omyłki rachunkowej:

1.094.970,30

2.

Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych

"LEX" Sp. z o.o., ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz

 

815.121,00

2. Kwota ogółem brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 112 608,80 zł

Ostrów Wielkopolski, dnia 20 listopada 2018 r.

 

PO VII WB 261.8.2018


Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim,

ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510

 

zwanym dalej Zamawiającym, ogłasza:

 

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

prowadzone w trybie art. 138n pkt. 1, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) pn.:

„Ochrona osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostek organizacyjnych”.

Zakres i miejsce wykonania umowy na zasadach szczegółowo opisany w  SIWZ – plik do pobrania: 

http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2018/Ochrona/Ochrona_2018.pdf

 

 

Zawiadomienie o poprawieniu omyłki pisarskiej

plik do pobrania

   

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert:

plik do pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert:

plik do pobrania

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi z dnia 18.07.2018

Pytania i odpowiedzi z dnia 19.07.2018

Pytania i odpowiedzi z dnia 20.07.2018

 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 13 lipca 2018 r.

 

PO VII WB 261.4.2018

 

Szanowni Państwo,


Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim,

ul. Krotoszyńska 37

63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 622-22-42-793

REGON: 000569510

 

zwanym dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu na:

Wykonanie kompletnej, pełnobranżowej  dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim".

Zakres i miejsce wykonania umowy na zasadach szczegółowo opisany w  SIWZ – plik do pobrania:  SIWZ

 

Załączniki do SIWZ - pliki do pobrania:

PFU część I

PFU część 2

PFU część 3

PFU część 4

KIP

Karty pomieszczeń parter

Karty pomieszczeń I piętro

Karty pomieszczeń II piętro

Karty pomieszczeń III piętro

Koncepcja architektoniczna

Opinia geotechniczna

Część rysunkowa

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna mapa

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku

Plik do pobrania: http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2018/000.plan/plan_na_2018.pdf